Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀνακλιθέντι καί γεννηθέντι ἀδελφοί,

Στό Δοξαστικό τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ψάλλουμε : "Διό σοί προσφέρομεν καί ἡμεῖς... ὀρθοδόξου πλουτισμόν θεολογίας". Τό μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως πρέπει νά ἀναλύεται μόνον μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καί ὄχι βέβαια τῆς οἰκουμενιστικῆς καί γι'αὐτό παναιρετικῆς θολολογίας. Δέν μπορεῖ νά γίνει διαφορετικά, διότι ἔχουμε α) ἕνωση θείας καί ἀνθρωπίνης φύσεως, ''ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀχωρίστως καί ἀδιαιρέτως'', κατά τόν δογματικόν Ὄρον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου, στήν μία Ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ Λόγου, β) κατά χάριν θέωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καί γ) καινά καί παράδοξα πράγματα, τά ὁποῖα δέν μπορεῖ νά συλλάβει ὁ κτιστός, τρεπτός καί πεπερασμένος ἀνθρώπινος νοῦς.

Ὅταν κανείς ζεῖ μυστηριακά καί ἀσκητικά, σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Παραδόσεως, Πίστεως καί Ζωῆς, τότε ζεῖ πνευματικά τά γεγονότα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως μέσα στήν κεκαθαρμένη καρδιά του καί γενικότερα σέ ὅλη τήν ὕπαρξή του. Τότε δέν αἰσθάνεται τά γεγονότα ἐξωτερικά, ἀλλά ἐσωτερικά. Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος λέγει ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος καθαρίσει τήν καρδιά του ἀπό τά πάθη, μέσω τῆς μετανοίας, τῆς ἐξομολογήσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα, καί φωτισθεῖ, τότε μέσα του δέχεται τόν Χριστό καί καταλαβαίνει τά βρεφοπρεπῆ σκιρτήματά Του. Ὁ Χριστός συλλαμβάνεται ὡς βρέφος μέσα του, γεννᾶται μέ τίς ἀρετές, καί τότε ὁ ἄνθρωπος ζεῖ ὅλ'αὐτά τά γεγονότα στήν ὕπαρξή του. Βέβαια, μόνο στόν Χριστό ἑνώθηκε ἡ θεία μέ τήν ἀνθρώπινη φύση ὑποστατικά. Ἀλλά, καί ὁ θεούμενος ὀρθόδοξος πιστός δέχεται στήν φύση του τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, γίνεται ἐνεργό καί συνειδητό μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, μέ κεφαλή Ἐκεῖνον καί μέλη τούς ὀρθοδόξως πιστεύοντας καί πράττοντας ζῶντες καί κεκοιμημένους πιστούς. Ἔτσι καταλαβαίνει πῶς ἐνεργεῖ ἡ Χάρις μέσα στή φύση του, τί εἶναι κένωση καί τί εἶναι κατά χάριν θέωση τῆς ἀνθρωπινης φύσεως.ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!Ἡ Χάρις τοῦ ἐν φάτνη ἀνακλιθέντος καί ἐν σπηλαίω γεννηθέντος Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν εἴη μεθ'ὑμῶν.Εὐλογημένα καί Ἅγια Χριστούγεννα 2016.Μέ ἑόρτιες εὐχές,

Οἱ Ἱερεῖς καί τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ ΝαοῦΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)