Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016




Ἀγαπητοί ἐν σαρκί περιτμηθέντι Χριστῶ ἀδελφοί,

Ἐπί τῆ ἀνατολῆ τοῦ νέου ἔτους 2017 εὐχόμαστε ἐκ τῶν μυχίων τῆς καρδίας μας ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου νά εἶναι εὐλογημένος, ἁγιασμένος καί σωτήριος, μέ εἰλικρινή, νινευιτική παγκόσμια μετάνοια κλήρου, ἀρχόντων καί λαοῦ, καί καθολική ἐπιστροφή στόν Χριστό. Παρακαλοῦμε τόν περιτμηθέντα Κύριο καί Θεό μας νά φωτίσει τό σκότος τῆς ἀνθρωπότητος καί νά μᾶς διδάξει τόν ἀληθῆ προορισμό καί τήν φύση τοῦ ὑψίστου ἀγαθοῦ, δηλ. τήν γνωριμία τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τοῦ Δημιουργοῦ μας, πρός τόν Ὁποῖο πρέπει νά στρέψουμε τήν διάνοια καί τήν καρδιά μας. Γι'αὐτό θερμῶς Τόν ἱκετεύουμε νά παρατείνει καί στό νέο ἔτος τό ἔλεός Του τοῖς γινώσκουσιν Αὐτόν.

Ἐπίσης, ὁλοψύχως εὐχόμαστε ὁ ὁκταήμερος περιτμηθείς Κύριός μας νά προστατεύσει τήν δεινῶς ἀπό τίς ποικίλες δοκιμασίες ἐσχάτως χειμαζομένη φιλτάτη πατρίδα μας, καί νά μᾶς ἐνδυναμώσει μέ τήν Ἄκτιστη Θεία Χάρι Του, γιά νά μήν ἀπελπισθοῦμε καί ἀποκάμουμε στόν καλόν ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ διαβόλου, τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, ὥστε νά λάμψει καί πάλιν ἡ Ἑλλάς ὡς ἤλιος ἀρετῆς καί Ὀρθοδόξου πίστεως ἐν μέσω τῶν ἐθνῶν.

Παραλλήλως, εὐχόμαστε ἐνθέρμως ὁ Ἀρχηγός καί Τελειωτής τῆς πίστεώς μας καί Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας Του, περιτμηθείς Κύριός μας, νά ἀπαλλάξει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τίς δύο σύγχρονες μάστιγες, πού τήν ταλανίζουν, δηλ. τήν ἐκκοσμίκευση καί τήν σατανοκίνητη καί δυσώδη παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στόν ὁποῖο - φεῦ - οἱ σύγχρονοι Οἰκουμενιστές ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων ἀπέδωσαν λίαν προσφάτως "συνοδική'' κάλυψη.

Κατακλείοντες, ἱκετεύουμε τόν Κύριο νά ἐνισχύει καί νά ἐνθαρύνει στήν καλή ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως τούς παραδοσιακούς καί ἀγωνιζομένους κληρικούς καί λα'ι'κούς.

Εὐλογημένο καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2017!

Μέ ἑόρτιες εὐχές,

Οἱ ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 26-12-2016 ΕΩΣ 1-1-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 – 12

(ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ, ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΜΝΗΣΤΟΡΟΣ, ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ, ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 27 – 12

(ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 – 12

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 29 – 12 

(ΑΓΙΩΝ 14.000 ΝΗΠΙΩΝ)

Ὄρθρος...7 π.μ. Ἑσπερινός...5 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 – 12

Ὄρθρος...7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν...5 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 – 12

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ. 

Δοξολογία ἐπί τῷ νέῳ ἕτει...12 τά μεσάνυκτα 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 – 1

(Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 
Μεγάλου Βασιλείου…6:45 π.μ. 

Δοξολογία ἐπί τῷ νέῳ ἕτει 
Κοπή Βασιλόπιττας…10 π.μ.  

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Μηνάς 

Καθημερινῶς μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες



Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀνακλιθέντι καί γεννηθέντι ἀδελφοί,

Στό Δοξαστικό τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ψάλλουμε : "Διό σοί προσφέρομεν καί ἡμεῖς... ὀρθοδόξου πλουτισμόν θεολογίας". Τό μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως πρέπει νά ἀναλύεται μόνον μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καί ὄχι βέβαια τῆς οἰκουμενιστικῆς καί γι'αὐτό παναιρετικῆς θολολογίας. Δέν μπορεῖ νά γίνει διαφορετικά, διότι ἔχουμε α) ἕνωση θείας καί ἀνθρωπίνης φύσεως, ''ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀχωρίστως καί ἀδιαιρέτως'', κατά τόν δογματικόν Ὄρον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου, στήν μία Ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ Λόγου, β) κατά χάριν θέωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καί γ) καινά καί παράδοξα πράγματα, τά ὁποῖα δέν μπορεῖ νά συλλάβει ὁ κτιστός, τρεπτός καί πεπερασμένος ἀνθρώπινος νοῦς.

Ὅταν κανείς ζεῖ μυστηριακά καί ἀσκητικά, σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Παραδόσεως, Πίστεως καί Ζωῆς, τότε ζεῖ πνευματικά τά γεγονότα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως μέσα στήν κεκαθαρμένη καρδιά του καί γενικότερα σέ ὅλη τήν ὕπαρξή του. Τότε δέν αἰσθάνεται τά γεγονότα ἐξωτερικά, ἀλλά ἐσωτερικά. Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος λέγει ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος καθαρίσει τήν καρδιά του ἀπό τά πάθη, μέσω τῆς μετανοίας, τῆς ἐξομολογήσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα, καί φωτισθεῖ, τότε μέσα του δέχεται τόν Χριστό καί καταλαβαίνει τά βρεφοπρεπῆ σκιρτήματά Του. Ὁ Χριστός συλλαμβάνεται ὡς βρέφος μέσα του, γεννᾶται μέ τίς ἀρετές, καί τότε ὁ ἄνθρωπος ζεῖ ὅλ'αὐτά τά γεγονότα στήν ὕπαρξή του. Βέβαια, μόνο στόν Χριστό ἑνώθηκε ἡ θεία μέ τήν ἀνθρώπινη φύση ὑποστατικά. Ἀλλά, καί ὁ θεούμενος ὀρθόδοξος πιστός δέχεται στήν φύση του τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, γίνεται ἐνεργό καί συνειδητό μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, μέ κεφαλή Ἐκεῖνον καί μέλη τούς ὀρθοδόξως πιστεύοντας καί πράττοντας ζῶντες καί κεκοιμημένους πιστούς. Ἔτσι καταλαβαίνει πῶς ἐνεργεῖ ἡ Χάρις μέσα στή φύση του, τί εἶναι κένωση καί τί εἶναι κατά χάριν θέωση τῆς ἀνθρωπινης φύσεως.



ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!



Ἡ Χάρις τοῦ ἐν φάτνη ἀνακλιθέντος καί ἐν σπηλαίω γεννηθέντος Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν εἴη μεθ'ὑμῶν.



Εὐλογημένα καί Ἅγια Χριστούγεννα 2016.



Μέ ἑόρτιες εὐχές,

Οἱ Ἱερεῖς καί τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ



Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 25-12-2016

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 – 12 

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΥ, ΑΓΛΑÏΔΟΣ, ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς…6:15 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 20 – 12

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 
(ἐκκλησιασμός σχολείων) 

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 – 12 

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. (ἐκκλησιασμός σχολείων) 

Ἑσπερινός...5 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 22 – 12 

(ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. (ἐκκλησιασμός σχολείων) 

Ἑσπερινός...5 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 – 12 

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ 10 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΝΑΟΥΜ ΚΑΙ ΝΗΦΩΝΟΣ)

Ὄρθρος - Μεγάλες καί Βασιλικές Ὥρες τῶν Χριστουγέννων...7 π.μ. 
(Σήμερα δέν τελεῖται Θεία Λειτουργία)

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…5 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 24 – 12 

(ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου…7 π.μ. 

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός 
τῶν Χριστουγέννων...5 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 – 12

(Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου...5 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος

Δευτέρα ἕως Τετάρτη 
μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες

π. Χριστοφόρος 

Δευτέρα καί Τετάρτη ἀπο τίς 5 μ.μ.

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Τήν Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 στίς 5:30 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. Θά προηγηθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στίς 4:30 μ.μ.

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Τήν Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 στόν 1ο ὄροφο τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου, στίς 6 μ.μ., θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐναρκτήριος γιά φέτος ὁμιλία στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς ἐνορίας μας, μέ ὁμιλητή τόν κ. Κωνσταντῖνο Κόλλια, Ἐπίκουρο Καθηγητή Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτυξει τό θέμα "Πῶς προάγεται ἡ ψυχική ὑγεία".

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ νέοι καί παλαιοί γονεῖς νά συμμετάσχουν στήν ὡς ἄνω ὁμιλία. 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 18-12-2016

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 – 12 

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:45 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκον...5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς...6:15 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 13 – 12 

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΟΡΕΣΤΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΜΑΡΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:30 μ.μ. 

Σχολή Γονέων εἰς τόν 1ον ὄροφον τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου…6 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 – 12

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΘΥΡΣΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ, ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ΛΕΥΚΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΡΙΑΝΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 15 – 12 

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΛΛΥΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΘΙΑΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός
Ἱερόν Εὐχέλαιον…4:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 – 11

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΟΔΕΣΤΟΥ Β΄ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…4:30 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 – 12

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ.

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 18 – 11

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΟΔΕΣΤΟΥ Α΄ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ) 

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:30 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»..5:30 μ.μ. 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Τρίτη ἕως Σάββατο ἐκτός Τετάρτης 
ἀπό τίς 9:30 ἕως τίς 11:30 π.μ. 

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 11-12-2016

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 – 12

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ 
ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΡΕΩΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς…6:15 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 6 – 12

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ, 
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός….5 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 – 12

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΤΙΤΩΡΟΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία.…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 8 – 12 

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΤΑΠΙΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία....7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 – 12 

(ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…5 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 – 12

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΗΝΑ ΚΑΛΛΙΚΕΛΑΔΟΥ, ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΓΡΑΦΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ 11 – 12 

(ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου 
π. Ἱεροθέου Ἀργύρη…6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»...5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 
μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)