Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

ΑΣ ΝΗΣΤΕΨΟΥΜΕ, ΑΔΕΛΦΟΙ!

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀγαπητοί μου, στὴν ὁποία μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μπαίνουμε ἀπὸ αὔριο, εἶναι περίοδος ἱερῶν ἀσκήσεων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ ἄσκηση εἶναι μία τακτικὴ, ποὺ ἐπὶ αἰῶνες τώρα ἐφαρμόζεται σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, διότι ἔχει ἀποδειχθεῖ χρήσιμη, βοηθητικὴ καὶ σωτήριος. Ἡ ἄσκηση λέγεται καὶ γυμνασία ἢ γυμναστική. Ἡ ἄσκηση ἀποβλέπει, ὄχι μόνο στὴν διατήρηση μιᾶς καλῆς καταστάσεως, ἀλλὰ καὶ στὴ βελτίωσή της, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, καθὼς καὶ στὴν ἑτοιμότητα τῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ τὶς χρησιμοποιήσει σὲ κάθε ἀνάγκη, ποὺ θὰ παρουσιαστεῖ.

Ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος εἶναι καὶ σῶμα καὶ ψυχὴ - πνεῦμα, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ἄσκηση διακρίνεται σὲ σωματικὴ καὶ σὲ ψυχικὴ - πνευματική.

Μὲ τὴν σωματικὴ ἄσκηση τὸ σῶμα διατηρεῖ τὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐεξία του, οἱ μῦς καὶ τὰ μέλη δυναμώνουν, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἐργάζεται ἀποδοτικά. Μὲ τὴν πνευματικὴ ἄσκηση τὸ μυαλὸ «ἀκονίζεται»,  ἀποκτᾷ εὐστροφία καὶ πλουτίζεται σὲ γνώσεις. Σπουδαιότερη, ὅμως, καὶ πιὸ ἀναγκαία εἶναι ἡ ψυχικὴ ἄσκηση, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται νὰ καταταγεῖ στὴν στρατιὰ τοῦ οὐρανίου βασιλέως Χριστοῦ, νὰ ὑπακούει καὶ νὰ τηρεῖ τὸ θέλημά του, ν᾽ ἀποκτήσει καὶ νὰ διατηρεῖ τὴν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὰ πάθη, νὰ ἀπεκδυθεῖ τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο καὶ νὰ ἐνδυθεῖ τὸν νέο, νὰ μιμηθεῖ τὸν Χριστὸ καὶ τέλος νὰ ἐνωθεῖ μαζί Του αἰωνίως. Αὐτὰ δὲν εἶναι εὔκολα ἀσφαλῶς· μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅμως, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου, γίνονται κατορθωτὰ καὶ καθιερώνονται ἰσοβίως ὡς ἕνα καθημερινὸ πρόγραμμα ζωῆς.

Οἱ Χριστιανοί, ποὺ ἀποτελοῦμε τὴν πνευματικὴ στρατιὰ τοῦ Κυρίου, ἀσκούμαστε βέβαια καὶ γυμναζόμαστε ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας καὶ ὅλες τὶς ἡμέρες τοῦ ἔτους, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ ὡρισμένες περιόδους, κατὰ τὶς ὁποῖες ὅλα τὰ γυμνάσματα ἐντείνονται καὶ ὅλες οἱ ἀσκήσεις συντονίζονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, μὲ σκοπὸ τὸν τελειότερο καταρτισμὸ τῶν πιστῶν.

Μία τέτοια περίοδος, πρώτη μεταξὺ ὅλων τῶν ἄλλων, εἶναι ἡ περίοδος αὐτὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Κατ᾽ αὐτήν, ὅπως ψάλλει ὡραῖα ἡ Ἐκκλησία μας, «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται» (ἔχει ἀνοίξει τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν – αἶνοι Κυριακῆς Τυρινῆς) καὶ «Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη» (ἦρθε ὁ καιρὸς, ποὺ ἀρχίζουν οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες, ἡ νίκη ἐναντίον τῶν δαιμόνων – δοξαστικό αἴνων Κυριακῆς Τυρινῆς).

Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι ἡ αὐστηρὴ νηστεία. Εἶναι τὸ ἀρχαιότερο καὶ τὸ γνωστότερο εἶδος ἀσκήσεως. Τὴν περίοδο αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ νηστέψουμε ὅλοι, ἐκτὸς μόνο ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ, γιὰ κάποια σωματικὴ ἀσθένεια, ἐμποδίζονται νὰ λάβουν μέρος στὸ ἱερὸ αὐτὸ ἀγώνισμα.

Ἡ νηστεία εἶναι θεσμὸς τόσο ἀρχαῖος ὅσο καὶ ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ νομοθετήθηκε μέσα στὸν Παράδεισο μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ νὰ μὴ γευθοῦν οἱ πρωτόπλαστοι τὸν ἀπαγορευμένο καρπό· καὶ γι᾽αὐτὸ οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τὴν χαρακτηρίζουν συνηλικιῶτιν, συνομήλικη δηλαδή,τοῦ ἀνθρώπου (Μέγας Βασίλειος, Migne 31, 168Α).

Ὅλων τῶν ἁγίων σύντροφος καὶ φίλη ἀχώριστη ὑπῆρξε ἡ νηστεία, ἡ «πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία» (ἡ ἐγκράτεια, ποὺ εἶναι ἐφοδιασμένη μὲ ὅλα τὰ ὅπλα, ποὺ μιμεῖται τὴν ἀγγελικὴ εὐπρέπεια, ποὺ χαρίζει θάρρος νὰ σταθεῖ κανεὶς ἐμπρὸς στὸ Θεό – δοξαστικό αἴνων Κυριακῆς Τυρινῆς).

Ἡ νηστεία, ὅπως λέει γι᾽ αὐτὴν μὲ ἐνθουσιασμὸ ἕνας μεγάλος πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ φιλόσοφος βαθύς, ὁ Μέγας Βασίλειος, εἶναι «οἴκων αὔξησις, ὑγείας μήτηρ, νεότητος παιδαγωγός, κόσμος πρεσβύταις, ἀγαθὴ συνέμπορος ὁδοιπόροις, ἀσφαλὴς ὁμόσκηνος τοῖς συνοίκοις»· καὶ ἀλλοῦ· «πόλεως εὐσχημοσύνη, ἀγορᾶς εὐστάθεια, οἴκων εἰρήνη, σωτηρία τῶν ὑπαρχόντων»· καὶ ἀλλοῦ· «νηστεία προφήτας γεννᾷ, δυνατοὺς ῥώννυσι (=ἐνδυναμώνει)· νηστεία νομοθέτας σοφίζει, ψυχῆς ἀγαθὸν φυλακτήριον, σώματι σύνοικος ἀσφαλής, ὅπλον ἀριστεύουσιν, ἀθληταῖς γυμνάσιον… σωφροσύνης δημιουργός. Ἐν πολέμοις ἀνδραγαθεῖ, ἐν εἰρήνῃ ἡσυχίαν διδάσκει» (Μέγας Βασίλειος, Περὶ νηστείας Λόγος Α΄· Migne 31,173C, 183Β, 172Β).

Ὅσοι, λοιπὸν, ἐπιθυμοῦμε ν᾽ ἀποκτήσουμε καὶ ν᾽ ἀπολαύσουμε ἕνα ἀπ᾽ τὰ πολλὰ δῶρα καὶ ἀγαθά, ποὺ προσφέρει στοὺς Χριστιανοὺς ἡ νηστεία, ἂς τηρήσουμε τὴν χριστιανικὴ καὶ ἁγία νηστεία. Ἂς φράξουμε τὰ αὐτιά μας νὰ μὴν ἀκοῦμε τῶν ἀπίστων, τῶν ὑλοφρόνων καὶ ἀδιαφόρων τὶς εἰρωνεῖες, τὶς ἀντιρρήσεις καὶ τὶς «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις» (Ψαλμός 140, 4) κατὰ τοῦ ἁγίου θεσμοῦ τῆς νηστείας. Κι ἂς ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τῆς μητέρας μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μελῳδικὰ ψάλλει· «Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί, τῇ βασιλίδι τῶν ἀρετῶν· ἰδοὺ γὰρ παραγέγονε πλοῦτον ἡμῖν ἀγαθῶν κομίζουσα· τῶν παθῶν κατευνάζει τὰ οἰδήματα καὶ τῷ Δεσπότῃ καταλλάττει τοὺς πταίσαντας·  διὸ μετ᾽ εὐφροσύνης ταύτην ὑποδεξώμεθα, βοῶντες Χριστῷ τῷ Θεῷ· Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀκατακρίτους ἡμᾶς διαφύλαξον, δοξολογοῦντάς σε, τὸν μόνον ἀναμάρτητον» (δοξαστικό αἴνων Κυριακῆς Ἀπόκρεω).


Μέ αὐτές τίς σκέψεις εὐχόμαστε σέ ὅλους καλή καί εὐλογημένη Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί καλό στάδιο!
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
ΑΠΟ 27-2 ΕΩΣ 5-3-2017

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 – 2 

(ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ)

Ὄρθρος - Ὥρες - Ἑσπερινός...7 π.μ. 

Μέγα Ἀπόδειπνον…5 μ.μ.

ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΙΤΗ 28 – 2

Ὄρθρος - Ὥρες - Ἑσπερινός...7 π.μ. 

Μέγα Ἀπόδειπνον…4:30 μ.μ. 

Μικρός Ἁγιασμός...6 μ.μ. 

ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 – 3

Ὄρθρος - Ὥρες - Ἑσπερινός 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Μέγα Ἀπόδειπνον…5 μ.μ.

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 2 – 3 

(ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΑ)

Ὄρθρος - Ὥρες - Ἑσπερινός...7 π.μ. 

Μέγα Ἀπόδειπνον…5 μ.μ.

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 – 3

Ὄρθρος - Ὥρες - Ἑσπερινός 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Α΄ Ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν…7 μ.μ. 

Β΄ Ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν...9 μ.μ.

ΚΑΘΑΡΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 – 3 

(ΤΟ ΔΙΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 
ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 5 – 3

(ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἱερουργοῦντος τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀθανασίου Παπασταύρου…6:45 π.μ. 

Λιτάνευσις τῶν Ἁγίων καί Ἱερῶν Εἰκόνων πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ…10:15 π.μ.  

Κατανυκτικός Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Τρίτη ἕως Πέμπτη πρωΐ 
μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Τήν Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 στίς 5:30 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. Θά προηγηθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στίς 4:30 μ.μ. 
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Τήν Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, στίς 6 μ.μ., στόν 1ο ὄροφο τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου, στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων, πού λειτουργεῖ στήν ἐνορία μας, θά πραγματοποιηθεῖ ὁμιλία ἀπό τήν Παιδίατρο κ. Εὐφροσύνη Πατσούρου-Στριμπάκου μέ θέμα "Στάδια ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ καί πότε πρέπει νά ἀνησυχοῦμε".

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ γονεῖς νά τιμήσουν μέ τήν παρουσία του τήν ὡς ἄνω ὁμιλία.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ      

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 26-2-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 – 2

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:45 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς...6:15 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 21 – 1

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος...7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:45 μ.μ. 

Σχολή Γονέων εἰς τόν 1ον ὄροφον τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου…6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 – 2

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:30 μ.μ. 

Ἱερόν Εὐχέλαιον…5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 23 – 2 

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ) 

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:30 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν 
Τίμιον Πρόδρομον…5:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 – 2

(Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:30 μ.μ. 

Νεκρώσιμον Τρισάγιον…5:30 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 – 2 

(ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΚΑΙ ΡΗΓΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Νεκρώσιμον Τρισάγιον...9 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 26 – 2 

(ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως…5 μ.μ. 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος

Δευτέρα ἕως Σάββατο 
ἀπό τίς 9:30 π.μ. ἕως τίς 11:30 π.μ.

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 13 ΕΩΣ 19-2-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 –2 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς...6:15 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 14 – 2

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 - 2

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

ΠΕΜΠΤΗ 16 – 2

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 – 2

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ)

Ὄρθρος...7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Μνημόσυνο Κεκοιμημένων…5:30 μ.μ. 

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 18 – 2

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Μνημόσυνο Κεκοιμημένων…9 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 19 – 2

(ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Μηνάς 

Καθημερινώς μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες 

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ κατανυκτική Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ ἀπό τίς 9 μ.μ. ἕως τίς 00:30 π.μ.

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Τήν Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017, στίς 6 μ.μ., στόν 1ο ὄροφο τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου, στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων, πού λειτουργεῖ στήν ἐνορία μας, θά πραγματοποιηθεῖ ὁμιλία ἀπό τήν Λογοτέχνη κ. Εἰρήνη Γιαλούση-Καμαράτου μέ θέμα "Σχέσεις νοημοσύνης, συναισθηματικῆς νοημοσύνης καί πονηριᾶς".

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ γονεῖς νά τιμήσουν μέ τήν παρουσία του τήν ὡς ἄνω ὁμιλία.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 12-2-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 – 2 

(TΩΝ EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΒΟΥΚΟΛΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς…6:15 μ.μ.                              
ΤΡΙΤΗ 7 – 2 

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Σχολή Γονέων εἰς τόν 1ον ὄροφον τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου…6 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 – 2

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 9 – 2 

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ…9 μ.μ. - 00:30 π.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 – 1

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός...5 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
ἁγίαν Παρασκευήν…5:30 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 – 2 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...7 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 12 – 2

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός…5 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωΐ 
μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες  

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)