Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016
Ἀγαπητοί ἐν σαρκί περιτμηθέντι Χριστῶ ἀδελφοί,

Ἐπί τῆ ἀνατολῆ τοῦ νέου ἔτους 2017 εὐχόμαστε ἐκ τῶν μυχίων τῆς καρδίας μας ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου νά εἶναι εὐλογημένος, ἁγιασμένος καί σωτήριος, μέ εἰλικρινή, νινευιτική παγκόσμια μετάνοια κλήρου, ἀρχόντων καί λαοῦ, καί καθολική ἐπιστροφή στόν Χριστό. Παρακαλοῦμε τόν περιτμηθέντα Κύριο καί Θεό μας νά φωτίσει τό σκότος τῆς ἀνθρωπότητος καί νά μᾶς διδάξει τόν ἀληθῆ προορισμό καί τήν φύση τοῦ ὑψίστου ἀγαθοῦ, δηλ. τήν γνωριμία τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τοῦ Δημιουργοῦ μας, πρός τόν Ὁποῖο πρέπει νά στρέψουμε τήν διάνοια καί τήν καρδιά μας. Γι'αὐτό θερμῶς Τόν ἱκετεύουμε νά παρατείνει καί στό νέο ἔτος τό ἔλεός Του τοῖς γινώσκουσιν Αὐτόν.

Ἐπίσης, ὁλοψύχως εὐχόμαστε ὁ ὁκταήμερος περιτμηθείς Κύριός μας νά προστατεύσει τήν δεινῶς ἀπό τίς ποικίλες δοκιμασίες ἐσχάτως χειμαζομένη φιλτάτη πατρίδα μας, καί νά μᾶς ἐνδυναμώσει μέ τήν Ἄκτιστη Θεία Χάρι Του, γιά νά μήν ἀπελπισθοῦμε καί ἀποκάμουμε στόν καλόν ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ διαβόλου, τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, ὥστε νά λάμψει καί πάλιν ἡ Ἑλλάς ὡς ἤλιος ἀρετῆς καί Ὀρθοδόξου πίστεως ἐν μέσω τῶν ἐθνῶν.

Παραλλήλως, εὐχόμαστε ἐνθέρμως ὁ Ἀρχηγός καί Τελειωτής τῆς πίστεώς μας καί Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας Του, περιτμηθείς Κύριός μας, νά ἀπαλλάξει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τίς δύο σύγχρονες μάστιγες, πού τήν ταλανίζουν, δηλ. τήν ἐκκοσμίκευση καί τήν σατανοκίνητη καί δυσώδη παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στόν ὁποῖο - φεῦ - οἱ σύγχρονοι Οἰκουμενιστές ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων ἀπέδωσαν λίαν προσφάτως "συνοδική'' κάλυψη.

Κατακλείοντες, ἱκετεύουμε τόν Κύριο νά ἐνισχύει καί νά ἐνθαρύνει στήν καλή ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως τούς παραδοσιακούς καί ἀγωνιζομένους κληρικούς καί λα'ι'κούς.

Εὐλογημένο καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2017!

Μέ ἑόρτιες εὐχές,

Οἱ ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)