Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017   Λαμπρῶς καί πανηγυρικῶς ἑορτάζουμε οἱ Ὀρθόδοξοι τήν Κοίμηση, τήν Ταφή, τήν Ἀνάσταση καί τήν Μετάσταση, δηλ. τήν Ἀνάληψη, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς οὐρανούς. Αὐτό ἔχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία καί θεολογική ἀξία, διότι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὅπως λέγει σ'ἕνα ἐγκώμιό του ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος θεώνεται μέ τό σῶμα καί ἀνέρχεται στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πρίν τήν τελική κρίση. Διότι, κανείς δέν ἔχει εἰσέλθει ἀκόμα στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, παρά μόνο ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός. Κανένας ἄνθρωπος δέν ὑπάρχει ἀκόμα στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχει διαφορά μεταξύ Παραδείσου καί Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Παράδεισος εἶναι ὁ τόπος τῶν δικαίων ψυχῶν, πού ἀναμένουν τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ τόπος τῶν δικαίων, μετά σώματος καί ψυχῆς, μετά τήν Δευτέρα Παρουσία, τήν καθολική ἀνάσταση καί τήν τελική κρίση. Δέν εἶναι, λοιπόν, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ οὔτε ὁ ἐκ δεξιῶν εὐγνώμων ληστής, οὔτε ὁ Ἀπ. Πέτρος, οὔτε ὁ Ἀπ. Παῦλος, οὔτε ὁ προφήτης Ἠλίας, ὁ ὁποῖος δέν δοκίμασε θάνατο καί θά ἐπανέλθει στή γῆ. Ὅλοι αὐτοί βρίσκονται στόν Παράδεισο. Κανείς δέν ἔχει εἰσέλθει στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πλήν τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἰσῆλθε μέ τό σῶμα της, ὅπως ἀκριβῶς εἰσῆλθε καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός της. Ἡ Θεοτόκος εἶναι ὁ πρῶτος πολίτης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γι'αὐτό εἶναι για'μᾶς πολύ μεγάλη ἐλπίδα. Ἄς τήν παρακαλέσουμε νά πείσει τόν Υἱόν της, μέ τίς μητρικές της δεήσεις, νά κατατάξει κι ἐμᾶς τούς ἀχρείους καί ἁμαρτωλούς δούλους Του, στήν Βασιλεία Του, στήν ὁποία εἰσῆλθε ἡ Κυρία Θεοτόκος καί μᾶς ἀναμένει. Ἀμήν!

Ἅγιον Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ 2017. 

Καλή Παναγία καί καλό Δεκαπενταύγουστο!  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)