Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016


Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΗΓΕΜΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΝΟΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΛΑΜΠΑΔΩΝ
Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝ ΤΗ ΚΑΜΙΝΩ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΒΟΡΑΝΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΤΙΓΩΝΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΛΑΚΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΑΥΤΗΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ
Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΞΙΦΕΙ ΤΕΛΕΙΟΥΤΑΙ 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’.

Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασάμενη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν, εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ Ἀθληφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.

Τῇ Ἀθληφόρῳ οἱ πιστοὶ τὸν ὑμνητήριον
Παρασκευῇ δεῦτε συμφώνως ἀναμέλψωμεν·
Ἀπαστράπτει γὰρ τοῖς θαύμασιν ἐν τῷ κόσμῳ
Ἀπελαύνουσα τῆς πλάνης τὴν σκοτόμαιναν
Καὶ παρέχουσα πιστοῖς τὴν χάριν ἄφθονον
Τοῖς κραυγάζουσι, χαίροι Μάρτυς πολύαθλε.

Μεγαλυνάριον

Χαίροις Ἐκκλησίας ἡ λαμπηδών, καὶ τῶν ἰαμάτων, 

πολυχεύμων ὄντως κρουνός· χαίροις προστασία, καὶ 

σεπτὴ οὐρανία, Παρασκευὴ θεόφρον, τῶν εὐφημούντων 

σε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)